XM-B
Stäubli AG - XM-B-tim-2x-51947-jpg-orig.jpg

单极适配器,配有带触摸保护的 BNC 公连接 器连接 Ø 4 mm 刚性插座,可插入带有刚性 绝缘套筒的弹簧加压 Ø 4 mm 插头。BNC 插 头的接触销为铜镀金材质。

订货号

型号

额定电压/电流

67.9799-*

XM-B

600 V, CAT II

(300 V, CAT III) / 1 A

Au Ni